Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  • Vandevi gevestigd te Dahliastraat 32, 7419 AN Deventer
  • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bepaalde dienst afneemt van Vandevi
  • Definitie diensten: de door Vandevi aan cliënt geleverde diensten in de vorm van coaching

2. Algemeen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. Betaling en facturering

Vandevi zendt cliënt (digitaal) facturen voor de door haar geleverde diensten.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.4 Vandevi is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Vandevi, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Vandevi aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van door Vandevi ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

3.8 Bij in gebreke blijven van betaling door de client zal Vandevi niet eerder weer diensten aan de cliënt leveren, dan dat deze aan zijn betaalverplichting heeft voldaan.

4. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt

Cliënt is gerechtigd een afspraak te annuleren of opzeggen, mits dit 24 uur van te voren is van de overeengekomen afspraak, anders zijn de kosten van een sessie van 60 minuten alsnog voor de cliënt.

5. Aansprakelijkheid

Vandevi is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst.

6. Overmacht

Indien Vandevi door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Vandevi gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Vandevi op betaling door cliënt voor reeds door Vandevi verrichte diensten voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6.2 Vandevi zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Bijvoorbeeld doorverwijzing naar een andere coach.

6.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, buiten invloed van Vandevi, waardoor Vandevi tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Vandevi kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.

7. Vertrouwelijkheid

Vandevi zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Vandevi daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

8. Persoonsgegevens

Vandevi behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

8.2 Vandevi neemt in een klantenbestand de naam- en telefoon of e-mailgegevens op van cliënt, deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst. Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven